Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden PLUSGROWTH BV


Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, verkoopovereenkomsten, aanbiedingen en

andere werkzaamheden van PLUSGROWTH BV (verder te noemen: PLUSGROWTH BV), handelt onder KVK nummer 80767567, gevestigd te Lansingerland.


1. Definities

1.1         In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities: “Content”: de marketing boodschap zoals die middels de Data Driven Marketing software wordt verzonden via online,
e-mail, web en/of mobiele communicatiekanalen;


“Diensten”: alle door PLUSGROWTH BV ten behoeve van de Opdrachtgever verrichtte of te verrichten werkzaamheden of verleende of te verlenen diensten of te leveren of geleverde producten, een en ander zoals omschreven in de Overeenkomst en het Projectvoorstel;

“Offerte(s)”: iedere door PLUSGROWTH BV uitgebrachte offerte of aanbieding voor het leveren van Diensten;

“Opdrachtgever”: de natuurlijke of rechtspersoon die PLUSGROWTH BV vraagt een aanbieding
te doen of de natuurlijke of rechtspersoon wie PLUSGROWTH BV een Offerte doet, dan wel met wie PLUSGROWTH BV een Overeenkomst sluit;

                “Projectvoorstel”: het Projectvoorstel waarin de Diensten en Software zijn omschreven;

                “Software”: de door – of in opdracht van – PLUSGROWTH BV (en/of partners) ontwikkelde en     
                aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur, licentie, applicatie, interface,
               website/virtuele omgeving, databestanden, apparatuur of andere materialen waaronder
                uitdrukkelijk niet begrepen de door Opdrachtgever ter beschikking gestelde data;


“PLUSGROWTH BV”: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PLUSGROWTH  BV, gevestigd te Lansingerland en aldaar kantoorhoudende aan de IJsvogellaan 2, 2665 ES;


“Overeenkomst”: iedere overeenkomst gesloten tussen Opdrachtgever en PLUSGROWTH BV  waaronder een door de Opdrachtgever ondertekende offerte, inclusief bijlagen, waaronder een eventueel Projectvoorstel Waaronder mondelinge opdrachten, danwel bevestigd via moderne communicatie methoden waaronder inbegrepen whatsapp, chat en andere soortgelijke digitale directe communicatie mechanismen.


2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1         Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op, en maken deel uit van, alle
                               Overeenkomsten en Offertes, de totstandkoming daarvan en alle daaruit
                               voortvloeiende verbintenissen.

2.2         In geval van strijdigheid prevaleren de bepalingen van de Overeenkomst boven deze
algemene voorwaarden, maar blijven de overige bepalingen van deze algemene
voorwaarden van kracht, ook wanneer dit niet uitdrukkelijk is vermeld.


2.3         Tenzij schriftelijk anders overeengekomen in een Overeenkomst, zijn andere  algemene op bijzondere voorwaarden, met name eventuele voorwaarden van de Opdrachtgever, niet van toepassing.

2.4         Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt,
                               zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht
                               blijven.

3. Offertes

                3.1         Alle Offertes van PLUSGROWTH BV blijven gedurende de door PLUSGROWTH BV
                               aangegeven termijn geldig. Indien geen termijn is genoemd, is een Offerte van
                               VDA   BEHEER BV vrijblijvend en vervalt in ieder geval na 30 dagen.

3.2         De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere
                                heffingen van overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoers- en
                               verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.3         In het geval dat PLUSGROWTH BV voor het uitbrengen van een Offerte kosten moet
                                maken, is PLUSGROWTH BV gerechtigd om deze kosten in rekening te brengen aan de   
                                Opdrachtgever, ook indien geen Overeenkomst tussen PLUSGROWTH BV en de    
                               Opdrachtgever tot stand komt.

3.4         PLUSGROWTH BV behoudt zich het recht voor om opdrachten zonder opgave van
                               redenen te weigeren. Tevens houdt PLUSGROWTH BV zich het recht voor opdrachten  
                               alleen te accepteren op basis van vooruitbetaling.

                3.5         Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte   
                               opgenomen aanbod is PLUSGROWTH BV daaraan niet gebonden. De overeenkomst
                               komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij
                               PLUSGROWTH BV anders aangeeft.
                3.6         Een samengestelde prijsopgave verplicht PLUSGROWTH BV niet tot levering van een
                               deel van in de aanbieding of offerte begrepen diensten tegen een overeenkomstig  
                               deel van de opgegeven prijs.

3.7         Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

                3.8         PLUSGROWTH BV stelt de Opdrachtgever in de gelegenheid kennis te nemen van deze
                               voorwaarden. Door het enkel plaatsen van een order en/of het in ontvangst nemen
                               van diensten aanvaardt de Opdrachtgever deze voorwaarden en wordt geacht    
                                stilzwijgend met deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan.

4. Totstandkoming Overeenkomsten en wijziging

4.1         Alle Overeenkomsten, alsmede wijzigingen daarvan, komen tot stand door  ondertekening door beide partijen van een Offerte of enig ander document, of een akkoord van de Opdrachtgever op de offerte per e-mail, dan wel wanneer de Opdrachtgever PLUSGROWTH BV feitelijk in staat stelt om de Diensten te verrichten. Indien de overeenkomst mondeling is overeengekomen, zal deze tot stand komen, mitsdien er niet binnen vijf werkdagen na aanvang van de werkzaamheden deze wordt ontbonden. De Overeenkomst wordt geacht alle tussen partijen gemaakte afspraken te bevatten.

                4.2         Afwijkingen op deze algemene voorwaarden en/of eventuele na de totstandkoming
                               van de Overeenkomst gemaakte (aanvullende) afspraken of afgesproken wijzigingen
                               van de Overeenkomst, binden PLUSGROWTH BV pas indien deze door PLUSGROWTH BV
                               schriftelijk zijn bevestigd.

4.3         Voor zover zich bij de uitvoering van de Diensten onvermijdelijke afwijkingen te
                               opzichte van een Overeenkomst voordoen, zal PLUSGROWTH BV de Opdrachtgever
                               hierover in een zo vroeg mogelijk stadium inlichten.

 5. Uitvoering van de Overeenkomst

                5.1         PLUSGROWTH BV zal zich tot het uiterste inspannen de Diensten zorgvuldig en
                               onafhankelijk uit te voeren, in overeenstemming met de in de Overeenkomst 
                               vastgelegde afspraken en procedures.

5.2         De Offerte bevat een algemene beschrijving van de doelstellingen en uitgangspunten  
van de Diensten en de omstandigheden voor een (optimale) uitvoering daarvan. PLUSGROWTH BV zal zich inspannen om deze uitgangspunten en doelstellingen zoveel mogelijk te zullen nakomen.

Echter uitsluitend die bepalingen uit de Offerte die ook zijn opgenomen in de
Overeenkomst, zijn in rechte afdwingbare verplichtingen.

5.3         In de Overeenkomst kan contactpersoon/personen worden opgenomen die rechtens bevoegd is/zijn om voor en namens de Opdrachtgever op te treden. Tenzij Opdrachtgever anders bericht, hoeft PLUSGROWTH BV geen acht te slaan op instructies of correspondentie van andere personen.

5.4         PLUSGROWTH BV is gerechtigd derden in te schakelen voor de uitvoering van diensten,  waarbij PLUSGROWTH BV volledig instaat en verantwoordelijk is voor de uitvoering van deze diensten.

5.5         Tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn alle door PLUSGROWTH
                               BV genoemde (opleverings)termijnen naar beste weten geschat op grond van de
                               gegevens die bij het aangaan van een Overeenkomst aan PLUSGROWTH BV bekend
                               waren. PLUSGROWTH BV zal zich tot het uiterste inspannen om deze termijnen in acht
                               te nemen.

5.6         Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen PLUSGROWTH BV en de 
Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden om de nodige maatregelen te treffen. Overschrijding van een termijn brengt PLUSGROWTH BV evenwel niet in verzuim en geeft de Opdrachtgever geen recht tot het weigeren van de Diensten, noch tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van een Overeenkomst dan wel opschorting van haar verplichtingen.

5.7         Vertraging in de oplevering van Diensten is in geen geval aan PLUSGROWTH BV toe te  rekenen indien deze het gevolg is van een niet tijdige aanlevering van informatie, data of andere input van de Opdrachtgever dan wel indien blijkt dat naar de mening van PLUSGROWTH BV de aangeleverde informatie, data of andere input niet toereikend zijn voor de deugdelijke uitvoering van de Diensten.

5.8         Alle door de Opdrachtgever aangeleverde informatie, data of andere gegevens
                               blijven eigendom van de Opdrachtgever. Aanpassingen of bewerkingen door
                               PLUSGROWTH BV van deze informatie, data of andere input zullen er niet toe leiden
                               dat deze informatie, data of andere input eigendom wordt van PLUSGROWTH BV,
                               tenzij uitdrukkelijk schriftelijk in de overeenkomst is overeengekomen.

6. Prijzen en betaling

                6.1         Tenzij anders aangegeven, zijn alle door PLUSGROWTH BV opgegeven prijzen exclusief
                               heffingen zoals BTW en overige van overheidswege opgelegde heffingen.

6.2         De vergoedingen kunnen bestaan uit eenmalig verschuldigde bedragen, jaarlijks of   anderszins periodiek verschuldigde bedragen en bedragen die afhankelijk zijn van het gebruik van de Dienst of de omvang van de geleverde data door PLUSGROWTH BV.

6.3         Indien PLUSGROWTH BV door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige,  deugdelijke en duidelijke informatie, data of andere input van de Opdrachtgever meer of andere Diensten moet verrichten dan overeengekomen, worden deze Diensten apart in rekening gebracht, op basis van het gebruikelijk door PLUSGROWTH BV gehanteerde tarief.

6.4         De wijze van facturatie van de Diensten is in de Overeenkomst opgenomen en kan
                               vooraf en/of op basis van nacalculatie plaatsvinden, alsmede ineens en/of deels in
                               periodieke bedragen.

6.5         Partijen zullen in de Overeenkomst vastleggen op welke datum/data de vergoeding   voor Diensten aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Facturen worden door Opdrachtgever voldaan volgens de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van een specifieke regeling zal Opdrachtgever binnen veertien (14) dagen na factuurdatum betalen.

6.6         Opdrachtgever doet afstand van iedere bevoegdheid tot opschorting en verrekening    van een betaling.

6.7         Indien Opdrachtgever zich niet kan verenigen met een factuur van PLUSGROWTH BV,  dan dient de Opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd bezwaar te maken.

6.8         Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn zal Opdrachtgever steeds  van rechtswege in verzuim zijn zonder dat een voorafgaande sommatie of ingebrekestelling door PLUSGROWTH BV vereist zal zijn.

6.9         Indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet (tijdig) nakomt, is de Opdrachtgever  van rechtswege in verzuim en is PLUSGROWTH BV gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Alle te maken invorderingskosten (zowel in als buiten rechte) zijn voor rekening van de nalatige Opdrachtgever. Deze kosten bedragen ten minste 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 250,00.

                6.10       Indien PLUSGROWTH BV is overgegaan tot opschorting van haar Diensten is
                               Opdrachtgever kosten verschuldigd voor het opnieuw aansluiten/opstarten/wijzigen  
                               van de Diensten.

7. Eigendomsvoorbehoud – Retentie

7.1 Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken/rechten blijven eigendom van PLUSGROWTH BV  totdat alle bedragen die Opdrachtgever verschuldigd is uit hoofde van de Overeenkomst, evenals alle eventuele overige bedragen die Opdrachtgever wegens het tekortschieten in d betalingsverplichting verschuldigd mocht zijn, volledig aan PLUSGROWTH BV zijn voldaan.

7.2 PLUSGROWTH BV kan de in het kader van de Overeenkomst ontvangen of gegenereerde
zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden en   (deel)resultaten van de Diensten van Opdrachtgever onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat Opdrachtgever alle aan PLUSGROWTH BV verschuldigde bedragen heeft voldaan.

8. Rechten van intellectuele of industriële eigendom

8.1 Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de door – of in opdracht van –  PLUSGROWTH BV ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, websites, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen (design), documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij PLUSGROWTH BV, diens licentiegevers of diens toeleveranciers.

8.2 Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de  wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van Opdrachtgever tot verveelvoudiging van programmatuur, websites, databestanden of andere materialen is uitgesloten.

8.3 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke  karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.

8.4 PLUSGROWTH BV heeft, met inachtneming van de belangen van de Opdrachtgever, de  vrijheid om de naam en het logo van Opdrachtgever te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie, tenzij de Opdrachtgever hiertegen bezwaar maakt.

9. Garanties Opdrachtgever

9.1 Opdrachtgever garandeert dat geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden bij  het ter beschikking stellen aan PLUSGROWTH BV van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal, data(banken), of andere materialen en/of informatie. Opdrachtgever vrijwaart PLUSGROWTH BV tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

9.2 Opdrachtgever is als enige verantwoordelijk voor de Content en garandeert dat deze zal  voldoen aan de eisen van goede smaak en zeden. Opdrachtgever vrijwaart PLUSGROWTH BV voor alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de Content. Indien PLUSGROWTH BV van mening is dat de Content niet voldoet aan deze eisen dan heeft zij het recht haar Diensten op te schorten dan wel te beëindigen zonder terzake schadeplichtig te worden.

10. Regelgeving – Gedragscodes

10.1 Partijen garanderen dat zij te allen tijde de toepasselijke bepalingen in de geldende  (Europese) wetgeving en gedragsregels zullen naleven waaronder regelgeving ter zake van bescherming persoonsgegevens en elektronische communicatie alsmede de (gedrags)regels van de branchevereniging Data Driven Marketing Association (‘DDMA’) waaronder de ‘Code

Reclame via E-mail’.

10.2 In de voornoemde gedragscodes/regelgeving zijn onder andere regels opgenomen ter  zake van de naleving van de vereiste ‘opt-in’ regeling voor verzending van e-mails en het verbod op ‘spam’.

10.3 De Opdrachtgever vrijwaart PLUSGROWTH BV voor alle aanspraken van derden die  voortvloeien uit het niet – of niet volledig – door de Opdrachtgever naleven van de hiervoor genoemde regelgeving en/of gedragscodes en zal alle schade vergoeden die door PLUSGROWTH BV wordt geleden als gevolg van een inbreuk op de garantie opgenomen in lid 1 van dit artikel. PLUSGROWTH BV heeft in een dergelijk geval bovendien het recht de Overeenkomst per direct te beëindigen zonder ter zake schadeplichtig te zijn.

11. Verwerking persoonsgegevens

11.1 Indien PLUSGROWTH BV ten behoeve van de Opdrachtgever persoonsgegevens verwerkt  zullen zij in verband hiermee een separate verwerkersovereenkomst met elkaar sluiten. De Opdrachtgever vrijwaart PLUSGROWTH BV voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt en waarvoor de Opdrachtgever verantwoordelijk is, tenzij de Opdrachtgever bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen aan PLUSGROWTH BV toerekenbaar zijn. De Opdrachtgever staat er tegenover PLUSGROWTH BV voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde.

11.2 PLUSGROWTH BV zal alle door de Opdrachtgever aangeleverde informatie, data of andere  gegevens steeds vertrouwelijk behandelen en draagt de meeste zorg voor de beveiliging daarvan, dit op het niveau zoals dat ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst in de branche gebruikelijk is voor beveiliging van dergelijke informatie.

12. Aansprakelijkheid

12.1 De totale aansprakelijkheid van PLUSGROWTH BV wegens toerekenbare tekortkoming in  de nakoming van de Overeenkomst is per gebeurtenis (een reeks opvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot vergoeding van directe schade, tot maximaal het bedrag van de door PLUSGROWTH BV ontvangen vergoedingen voor de werkzaamheden onder de Overeenkomst over het jaar voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis, exclusie mediabudgetten, licentiekosten en BTW.

12.2 In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan de  aansprakelijkheidsverzekering van PLUSGROWTH BV uitkeert, te vermeerderen met het eigen risico van PLUSGROWTH BV onder die verzekering.

12.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: (i) redelijke kosten die Opdrachtgever  zou moeten maken om de prestatie van PLUSGROWTH BV aan de Overeenkomst te laten beantwoorden tenzij de Overeenkomst door of op vordering van Opdrachtgever wordt ontbonden; (ii) redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden; en (iii) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.


                12.4 Aansprakelijkheid van PLUSGROWTH BV voor indirecte schade uit welken hoofde dan ook   
                – waaronder doch niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, verminderde  
                goodwill, schade door bedrijfstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van klanten of
                relaties van Opdrachtgever of verlies van data – is uitgesloten.

12.5 De in voorgaande leden van dit artikel genoemde beperkingen komen te vervallen  indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van PLUSGROWTH BV of diens leidinggevenden.

12.6 De aansprakelijkheid van PLUSGROWTH BV wegens toerekenbare tekortkoming in de  nakoming van een Overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien de Opdrachtgever PLUSGROWTH BV onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn wordt gesteld waarbinnen de tekortkoming kan worden gesteld en PLUSGROWTH BV ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat PLUSGROWTH BV in staat is adequaat te reageren.

12.7 Iedere vordering tot schadevergoeding tegen PLUSGROWTH BV vervalt door het enkele  verloop van 6 maanden nadat de Opdrachtgever bekend was of had kunnen zijn van het bestaan van de vordering.

13. Geheimhouding

13.1 Alle informatie en gegevens die tussen partijen worden uitgewisseld of waarvan zij  kennis nemen, met inbegrip van programmatuur, data, voorbereidend materiaal en bedrijfsgeheimen, zullen als vertrouwelijk worden behandeld. Partijen verbinden zich dergelijke informatie en gegevens niet zonder schriftelijke toestemming van de andere partij aan derden kenbaar te maken, tenzij en voor zover zij daartoe zijn gehouden krachtens enige dwingendrechtelijke wettelijke bepaling.

14. Overmacht

14.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij  daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan overmacht van toeleveranciers, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever aan PLUSGROWTH BV zijn voorgeschreven evenals gebrekkigheid van zaken, materialen, data, programmatuur van derden waarvan het gebruik door Opdrachtgever aan PLUSGROWTH BV is voorgeschreven.

                14.2 Indien een overmacht situatie langer dan negentig (90) dagen heeft geduurd, hebben
                partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen  
                reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding   
                afgerekend, zonder dat partijen elkaar voor het overige iets verschuldigd zullen zijn.

15. Duur en beëindiging door opzegging

               15.1 Een overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd en wel de periode opgenomen  
                in de Overeenkomst. Na afloop van de eerste termijn wordt deze steeds stilzwijgend verlengd
                met een gelijke termijn, tenzij schriftelijk opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn  
                van drie maanden tegen het einde van de lopende termijn.


               15.2 PLUSGROWTH BV en Opdrachtgever hebben beide het recht om een Overeenkomst met
                onmiddellijke ingang te beëindigen of hun verplichtingen die daaruit voortvloeien op te
                schorten in het geval van (de aanvraag van) surséance of faillissement van de andere partij of
                wanneer de door de andere partij gedreven onderneming wordt geliquideerd of gestaakt.

                15.3 Beëindiging van een Overeenkomst kan slechts per aangetekende brief geschieden.

16. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

16.1 Op deze Algemene Voorwaarden, alle Offertes en Overeenkomsten waarop deze  
Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.2 Alle geschillen, waaronder de geschillen omtrent de toepasselijkheid en de uitleg van  
deze Algemene Voorwaarden en een Overeenkomst of Offerte, zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij PLUSGROWTH BV verkiest het geschil voor te leggen aan de rechter die zonder de in dit lid gedane forumkeuze op grond van de wet bevoegd zou zijn.

nl_NLNederlands